Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ιστοσελίδα της B-logica (παρακάτω “Εταιρία”) eaxies.gr, περιλαμβάνει δεδομένα για τους Συντελεστές με τους οποίους υπολογίζεται η Αντικειμενική Αξία των ακινήτων σ’ όλη την Ελλάδα καθώς επίσης και λογισμικό που υπολογίζει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας ο συνδρομητής μπορεί να εκτυπώνει Φύλλα Υπολογισμού Αντικειμενικών αξιών. Η Εταιρία μπορεί να στέλνει κατά καιρούς ανακοινώσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mails) στους συνδρομητές του eaxies.gr, τεκμαιρομένης εκ της ενημερώσεώς τους κατά την εγγραφή τους της συγκαταθέσεώς τους για την αποστολή σ’ αυτούς τέτοιων ανακοινώσεων. Οι συνδρομητές δύνανται οποτεδήποτε να ζητήσουν, με δικό τους ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] , τη διαγραφή τους από τους καταλόγους παραληπτών των e-mails αυτών.

ΕΥΘΥΝΗ

Η B-logica τροφοδοτεί την ιστοσελίδα eaxies.gr με πληροφορίες από αυθεντικά έγκυρες πηγές (Υπουργείο Οικονομικών, ΦΕΚ κλπ.). Εντούτοις:

  1. Ο συνδρομητής αναγνωρίζει το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της βάσης και του προγράμματος και το ενδεχόμενο ύπαρξης κάποιου λάθους ή παράλειψης, για τα οποία ανεπιφυλάκτως απαλλάσσει από κάθε ευθύνη την Εταιρία, παρ’ όλους τους συνεχείς και λεπτομερείς ελέγχους που αυτή πραγματοποιεί συνεχώς.
  2. Η B-logica εγγυάται ότι το πρόγραμμα/ υπηρεσία eaxies.gr θα παρέχεται αδιάλειπτα εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, αναβάθμισης της ιστοσελίδας, συντήρησης κλπ.
  3. Ανεπιφύλακτα συνομολογείται από τον συνδρομητή, διά της αποδοχής των παρόντων όρων χρήσεως, χωρίς τη ρητή αποδοχή των οποίων δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην παρεχόμενη υπηρεσία/ πρόγραμμα, ότι ούτε η Εταιρία ούτε οι προμηθευτές της ευθύνονται για οποιαδήποτε ενδεχόμενη θετική ή αποθετική ζημία προκληθεί εξ οιασδήποτε αμελείας σ’ αυτόν.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤO EAXIES.GR

Η Εταιρία μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να επιφέρει τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στις παρεχόμενες από την ιστοσελίδα eaxies.gr πληροφορίες, υπηρεσίες, προϊόντα και οποιοδήποτε άλλο υλικό. Ο συνδρομητής συμφωνεί ότι η υπ’ αυτού συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρίας θεωρείται ως ρητή και ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των εκάστοτε τροποποιήσεών της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο συνδρομητής  ανεπιφύλακτα συνομολογεί ότι το πρόγραμμα / υπηρεσία της ιστοσελίδας eaxies.gr, που περιλαμβάνει πληροφορίες, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, διαφημίσεις μέσω, συμπεριλαμβανομένου και κάθε σχεδίου, κειμένου, ήχου (audio) και εικόνας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας, που προστατεύεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία. Ο συνδρομητής δεν δικαιούται να αποθηκεύει ηλεκτρονικά οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου, πέραν όσων ρητώς επιτρέπεται να αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα αυτή. Επίσης, δεν μπορεί να τροποποιήσει, δημοσιεύσει, μεταδώσει, μεταβιβάσει ή πωλήσει, αναπαραγάγει, δημιουργήσει παράγωγα έργα ή διανείμει, παρουσιάσει, συνδέσει, εκθέσει ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτεί το περιεχόμενο, συνολικά ή εν μέρει, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά επιτρέπεται στους παρόντες όρους χρήσεως ή έπειτα από προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας. Περιεχόμενο που αποτελείται από λογισμικό δυνάμενο να αντιγραφεί (downloadable software) δεν επιτρέπεται να “επαναμεταφρασθεί” (decompiling reverse engineering).

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η Συνδρομή είναι αυστηρώς προσωπική και δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο η διοχέτευση σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο των στοιχείων που δίνουν την δυνατότητα εισαγωγής στην ιστοσελίδα www.eaxies.gr. Τα στοιχεία αυτά είναι το όνομα συνδρομητή -username- (e-mail) και το κωδικός εισόδου -password-. Σε περιπτώσεις μαζικών αδειών σε εταιρείες ή οργανισμούς ή τράπεζες ενδεχόμενα τα παραπάνω να ισχύουν σε επίπεδο συνδρομητή-υπολογιστή στις εγκαταστάσεις αυτού, με τρόπο ώστε ο αριθμός των υπολογιστών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα να μην ξεπερνούν τον συνολικό αριθμό αδειών για τις οποίες η εταιρεία έχει δώσει άδεια χρήσης στον παραπάνω οργανισμό ή εταιρεία ή τράπεζα. Σημειώνεται ότι ως πρόσβαση εννοείται είτε η απευθείας, μέσω browser, σύνδεση στην ιστοσελίδα www.eaxies.gr είτε η έμμεση σύνδεση μέσω Web service. Ο τρόπος αδειοδότησης μπορεί να αλλάξει στο μέλλον.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Το χρηματικό αντίτιμο των υπηρεσιών ανάλογα με τον χρόνο συνδρομής, αναγράφεται σε σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας και προκαταβάλλεται κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος. Τα κόστη συνδρομής ή η πολιτική χρέωσης μπορούν να αλλάξουν χωρίς αυτή η αλλαγή να επηρεάζει με κανένα τρόπο τις ενεργές συνδρομές του τρέχοντος χρονικού διαστήματος. Έτσι για τους ενεργούς συνδρομητές η όποια αλλαγή της τιμής της υπηρεσίας ή της πολιτικής χρέωσης θα ενεργοποιείται μετά την λήξη της τρέχουσας συνδρομής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Πολιτική Ορθής Χρήσης καθορίζει και προσδιορίζει τα όρια φυσιολογικής επιτρεπτής χρήσης της εφαρμογής eaxies, αποτρέποντας μη αποδεκτές πρακτικές συνδρομητών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία για υπερβολικά μεγάλο αριθμό υπολογισμών αξιών στο διάστημα της συνδρομής τους. Η Πολιτική Ορθής Χρήσης της εταιρίας εφαρμόζεται στον αριθμό εμφάνισης Συντελεστών που προσδιορίζουν την αντικειμενική αξία ακινήτου κατά την διάρκεια της συνδρομής. Σε περίπτωση υπερβολικής χρήσης με υπέρβαση των ορίων φυσιολογικής και επιτρεπτής χρήσεως, η εταιρίας ενημερώνει τον συνδρομητή ότι πλησιάζει το όριο που έχει τεθεί. Ο συνδρομητής μπορεί να προσθέσει πακέτο υπολογισμών για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της συνδρομής του και να συνεχίσει κανονικά η λειτουργικότητα του συστήματος. Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρία ενδέχεται να προχωρήσει σε περιορισμό της λειτουργικότητας μη επιτρέποντας τον υπολογισμό νέων αντικειμενικών αξιών ακινήτων.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της ευχέρεια, να περιορίσει, σταματήσει άμεσα, προσωρινά ή οριστικά, την πρόσβαση του συνδρομητή στο σύνολο ή σε μέρος του προγράμματος/υπηρεσίας, οποτεδήποτε εάν αυτός (ο συνδρομητής) παραβεί αντισυμβατικά ή παράνομα τους παρόντες όρους χρήσης.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας eaxies είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση σε αυτήν. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν κάθε άλλης προηγούμενης συμφωνίας γραπτής ή προφορικής που σχετίζεται με το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται από ή διαμέσου της ιστοσελίδας eaxies.gr.

Η επίλυση κάθε ενδεχόμενης διαφοράς, που έχει σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης, την πρόσβαση στην ιστοσελίδα eaxies.gr και την χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας/ προγράμματος ή επ’ ευκαιρία αυτής, διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή της είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Πόλεως των Αθηνών.