Πελάτες

Ανάμεσα στους χρήστες συγκαταλέγεται η Α.Α.Δ.Ε. τόσο για τον υπολογισμό των ετησίων εκκαθαριστικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. που αποστέλλονται στους πολίτες, όσο και για την κάλυψη ενδοϋπηρεσιακών αναγκών της. Επιπροσθέτως, τα χρησιμοποιούν όλες οι συστημικές Τράπεζες, Ελεγκτικές Εταιρείες, Εταιρείες Ακίνητης Περιουσίας, Δήμοι, Λογιστές, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μεσίτες και πλέον του 85% των Συμβολαιογράφων της χώρας.